تاییدیه های حسن انجام کار

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت ملی گاز ایران

آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم نحقیقات و فناوری

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی گاز ایران

بانک رفاه کارگران

فدراسیون پزشکی ورزشی